Eigenaren Vereniging

De Sluipwijkse Plassen

Doel van de vereniging

Eigenarenvereniging De Sluipwijkse Plassen streeft ernaar door gesprekken met andere belanghebbenden te komen tot een evenwichtig beheer van het plassengebied. Daarbij staat het belang van de eigenaar voorop, niet vanuit het eigendom op zich, maar vanuit de overtuiging dat bij de diverse ontwikkelingen juist de betrokkenheid die uit het eigendom voortvloeit, de beste garantie biedt voor een duurzaam beheer.

De vereniging telt momenteel ongeveer 60 leden. Eens per jaar legt het bestuur verantwoording af tijdens de Algemene Ledenvergadering en worden zaken die (gaan) spelen en vragen en wensen vanuit de leden besproken. Het bestuur voert zijn taken uit op basis van een door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld beleid.
Via info@desluipwijkseplassen.nl worden de leden tussentijds op de hoogte gehouden van de gang van zaken en ontwikkelingen

Er kan zich een situatie voordoen, waarbij het gewenst is dat het bestuur tussentijds op de hoogte is van de mening van de leden. In die gevallen wordt een extra Algemene Ledenvergadering gehouden of een ledenraadpleging.

Bekijk onze jaarverslagen bij Downloads

Het bestuur

Het bestuur van De Sluipwijkse Plassen bestaat uit de volgende leden:
Frans van Eijk – voorzitter
Robert van Schagen – penningmeester
Jan Schouten – algemeen bestuurslid

Het bestuur wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Marijke van Riel.

ERELEDEN

Wegens hun grote verdiensten voor de vereniging zijn door de Algemene Ledenvergadering benoemd tot erelid:

2012 Jan Kruijt
2001 Hans Kriele †

WAT DOET DE VERENIGING?
  • Opkomen voor het belang van eigenaren met water en/of grond.
  • Opkomen voor het plassengebied en aanliggende polders, (ex Broekvelden/Vettenbroek, de “Surfplas”).
  • Samenwerken, samen sta je sterk en heb je meer invloed.
HOE DOET DE VERENIGING DAT?
  • Het indienen van inspraakreacties en zienswijzen bij wijziging in de wet- en regelgeving van gemeente, provincie en hoogheemraadschap.
  • Participatie in onder andere: Stichting De 12 Reeuwijkse Plassen, Overleg Platform Toekomst Reeuwijkse Plassen (OTRP) en het Gouwe-Wiericke-overleg.
  • Waar nodig overleg met het Dorpsteam Sluipwijk.

BELANGENBEHARTIGING

Wilt u weten waar de vereniging druk doende mee is (geweest)? Kijk dan bij de dossiers.

LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap van de vereniging is uitsluitend toegankelijk voor particuliere eigenaren (en rechtspersonen) met land en/of water in het Reeuwijkse Plassengebied, de polders Sluipwijk, Oukoop, Negenviertel en Stein-Noord.
Omdat het eigendom de basis vormt voor het lidmaatschap, legt degene die veel bezit heeft in het gebied meer gewicht in de schaal. De grootte van het eigendom is dan ook bepalend voor het aantal stemmen dat een lid in de ledenvergadering kan uitbrengen en regelt tevens de contributiebijdrage.

De Sluipwijkse Plassen is aangesloten bij de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), de landelijke organisatie voor behartiging van belangen van particuliere eigenaren met grond en/of water.

Let op: Bij aanmelding is een kopie van een eigendomsbewijs nodig. U kunt deze via het aanmeldformulier uploaden.

DONATEUR / SPONSOR

Degene die geen eigenaar is en achter het streven van De Sluipwijkse Plassen staat, is van harte welkom als donateur of sponsor. U ontvangt dan de jaarstukken, waaronder het jaarverslag met daarin het reilen en zeilen van de vereniging, hetgeen in het gebied speelt en op welke wijze De Sluipwijkse Plassen daar een rol in speelt, alsmede verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen.

Minimale bijdrage per jaar: € 20,-

CONTRIBUTIE
Omdat het eigendom de basis vormt voor het lidmaatschap, legt degene die veel bezit heeft in het gebied meer gewicht in de schaal. De grootte van het eigendom is dan ook bepalend voor het aantal stemmen dat een lid in de ledenvergadering kan uitbrengen en regelt tevens de contributiebijdrage.

0 tot 1 ha             € 45,00       1 stem

1 tot 2 ha             € 55,00       2 stemmen

2 tot 4 ha             € 65,00       3 stemmen

4 tot 7 ha             € 75,00       4 stemmen

7 tot 11 ha           € 85,00       5 stemmen

11 tot 16 ha         € 95,00       6 stemmen

16 tot 22 ha         € 105,00     7 stemmen

22 tot 31 ha         € 115,00     8 stemmen

31 tot 40 ha         € 125,00     9 stemmen

40 en meer ha     € 135,00     10 stemmen