Dossier

Natuurvriendelijke oevers (nvo’s)

WAT IS EEN NATUURVRIENDELIJKE OEVER?

Als er veel planten en dieren in het water leven, is dat goed voor de ecologische waterkwaliteit en de biodiversiteit. Een natuurvriendelijke oever (nvo), een oever met een geleidelijke(re) overgang van land naar water in plaats van een steile oever, kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Subsidiemogelijkheden

Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil de aanleg van nvo’s aanmoedigen met een subsidieregeling. Informatie over deze subsidie, de diverse typen nvo’s, hoe zij kunnen worden aangelegd, ingericht en onderhouden is te vinden op de website van Rijnland, www.rijnland.net

De Stichting De 12 Reeuwijkse Plassen heeft de “Stimuleringsregeling Reeuwijkse Plassen” voor projecten die op duurzame wijze leiden tot herstel, behoud en versterking van het ecologische evenwicht, de bestaande natuurwaarden en landschappelijke en cultuurhistorische elementen, zie www.12reeuwijkseplassen.nl