Dossier

Bestemmingsplannen en Toekomstvisies

BESTEMMINGSPLANNEN

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is elke gemeente verplicht om voor zijn grondgebied een bestemmingsplan op te stellen. Hierin worden de gebruiks- en bouwmogelijkheden voor (het betreffende deel van) het grondgebied binnen de gemeente vastgelegd.
Voor het Reeuwijkse Plassengebied en de aanliggende polders gaat het om de bestemmingsplannen “Plassengebied” en “Polder Oukoop en Negenviertel”.
De plannen kunnen als volgt worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl :
Klik op “Plannen zoeken” en typ vervolgens het adres in. Op uw scherm verschijnt een kaart van het perceel met aan de linkerkant een overzicht van documenten met regelgeving en beleid.

OMGEVINGSVISIE (TOEKOMSTVISIE)

In de Omgevingswet wordt de Structuurvisie vervangen door de Omgevingsvisie (ook wel Toekomstvisie genoemd). Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor de ruimtelijke leefomgeving eenvoudiger en toegankelijker maken en samenvoegen. Ook het betrekken van inwoners bij plannen voor de leefomgeving is een belangrijk uitgangspunt van deze wet.
De Omgevingsvisie is een document met een samenhangende toekomstvisie voor alle onderwerpen die met de leefomgeving te maken hebben, zoals wonen, recreatie, duurzaamheid, bereikbaarheid en erfgoed.
Elke gemeente moet een Omgevingsvisie maken. Het is een beleidsstuk. Het heeft geen juridische gevolgen (voor anderen), maar is een “zelfbindend document”. Dat betekent dat het gemeentebestuur zichzelf eraan bindt om te handelen naar wat er in de visie staat; het geeft een richting aan die het mogelijk maakt om mee te bewegen met onverwachte en nieuwe ontwikkelingen in samenspraak met de inwoners.
De Toekomstvisie voor Bodegraven-Reeuwijk is in december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Hij is in te zien op: www.gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl
In de visie is een samenvatting van de door alle kernen opgestelde eigen dorpsvisie opgenomen. De visie voor het plassengebied en aanliggende polders is te vinden op www.gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl