De Sluipwijkse Plassen

Privacyverklaring
Eigenarenvereniging De Sluipwijkse Plassen (De Sluipwijkse Plassen) respecteert de privacy van zijn leden en donateurs. De informatie die van een (aspirant)-lid of -donateur wordt ontvangen, wordt vertrouwelijk behandeld.

In deze privacyverklaring informeert De Sluipwijkse Plassen u over de gegevens die worden verzameld, met welk doel, hoe lang deze bewaard worden en wat uw rechten zijn.
 
Soort (persoons)gegevens

Bij de aanmelding van het lidmaatschap of donateurschap worden de volgende gegevens opgenomen en verwerkt:

 • naam;
 • adres;
 • contactpersoon (bij organisaties);
 • e-mail;
 • telefoonnummer;
 • geslacht;
 • locatie van het eigendom in het werkgebied van De Sluipwijkse Plassen;
 • omvang van dit eigendom;
 • hoogte van de contributie (conform de statuten) of jaarlijkse donatie;
 • inzage in de bank / betalingsgegevens inzake betaling van de contributie / donatie.

 
Doeleinden van gegevensverwerking

 • het voeren van de (financiële) ledenadministratie en donateursadministratie;
 • het conform de statuten bepalen van het aantal stemmen van een lid op grond van de omvang van zijn eigendom in het werkgebied van De Sluipwijkse Plassen;
 • het uitnodigen van de leden voor de Algemene Ledenvergadering, voor met het werkgebied gerelateerde vergaderingen en activiteiten en voor het kunnen meedenken over ontwikkelingen in het werkgebied;
 • het uitvoeren van communicatie-activiteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven;
 • het (door)sturen van e-mails met voor de leden van belang zijnde informatie;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 
Informatie over gegevensverwerking

De Sluipwijkse Plassen informeert u over de verwerking van uw gegevens bij het aanvragen van het lidmaatschap of donateurschap door middel van deze privacyverklaring.

Met het aanvragen van het lidmaatschap (donateurschap) gaat u akkoord met de verwerking en het gebruik van uw gegevens zoals opgenomen in deze verklaring.

Opmerking: Bij akkoord met deze aanvulling moet het aanvraagformulier hierop worden aangepast.
 
Beveiliging van uw (persoons)gegevens

De Sluipwijkse Plassen zorgt voor passende beveiliging van uw (persoons)gegevens in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en conform de huidige stand van techniek en geldende standaarden. Alleen bestuursleden en medewerkers (en externen) voor wie het noodzakelijk is, hebben toegang tot uw (persoons)gegevens. Alle bestuursleden en medewerkers (en externen) hebben een geheimhoudingsplicht.
 
Uitwisseling van uw (persoons)gegevens

Bij gebruik van een opdrachtnemer door De Sluipwijkse Plassen voor de verwerking van (persoons)gegevens voor onder meer IT-diensten, communicatie- en marketingactiviteiten wordt met die opdrachtnemer een verwerkersovereenkomst afgesloten.
 
Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene kunt u te allen tijde bij het bestuur van De Sluipwijkse Plassen opvragen welke (persoons)gegevens van u zijn vastgelegd, of de geregistreerde (persoons)gegevens (nog) juist zijn en schriftelijk of per e-mail aanpassingen melden.

Daarbij geldt, dat De Sluipwijkse Plassen niet verantwoordelijk is voor wijzigingen in uw (persoons)gegevens die niet schriftelijk of per e-mail aan het bestuur zijn gemeld.
 
Uw (persoons)gegevens worden bij beëindiging van het lidmaatschap of donateurschap van De Sluipwijkse Plassen uit het gegevensbestand verwijderd.
 
Financiële gegevens worden conform de wettelijke verplichting in deze 7 jaar bewaard.
 
Vragen?

Voor vragen over inzage, gebruik, correctie en verwijdering van uw (persoons)gegevens kunt u contact opnemen via info@desluipwijkseplassen.nl