Wie doet wat in het Reeuwijkse Plassengebied?

Tal van organisaties zetten zich in voor het behoud van het Reeuwijkse plassengebied. Maar wie doet nu eigenlijk wat? Een korte opsomming:

Eigenarenvereniging De Sluipwijkse Plassen

Vereniging De Sluipwijkse Plassen behartigt de belangen van eigenaren van grond en/of water in het Reeuwijkse Plassengebied en de polders Reeuwijk, Stein-Noord, Oukoop en Negenviertel. Zij streeft ernaar door een open en positieve benadering en gesprekken met andere belanghebbenden te komen tot een evenwichtig beheer van het plassengebied.

Website: www.desluipwijkseplassen.nl

Vereniging van Watereigenaren en Rechthebbende gebruikers (VWR)

De doelstellingen van de VWR zijn:

  • het behartigen van de belangen van watereigenaren en rechthebbende gebruikers in het Reeuwijkse Plassengebied;
  • het op elkaar afstemmen van de verschillende vormen van watergebruik, zoals recreatie, beroeps- en sportvisserij, jacht op waterwild en natuurbehoud.

Website: www.vwrreeuwijk.nl

Vereniging Behoud Natuur Plas ’s-Gravenkoop

De vereniging heeft als doelstelling de staat van de natuur- en wetenschappelijke waarden van de plas ’s-Gravenkoop met bijbehorende eilanden, oeverlanden en omsluitende wegen met de daaraan grenzende percelen in stand te houden, respectievelijk te verbeteren.

Eigenaren, huurders, rechtmatige en rechthebbende gebruikers binnen het omschreven gebied kunnen lid worden.

Eigenaren Vereniging Ringdijk (EVR)

De EVR verenigt de eigenaren van percelen die zijn gelegen op de ringdijk tussen plas Klein Elfhoeven en plas Vrijhoef.

Recreatie- en Watersportvereniging Zomers Buiten

“Zomers Buiten” is een watersport- en recreatievereniging aan de Twaalfmorgen in Reeuwijk. Leden kunnen op het terrein (dag)recreëren en kamperen.
Website: www.zomers-buiten.nl

13 Reeuwijkse Plassen

“13 Reeuwijkse Plassen” is een nieuwe stichting, die streeft naar een optimaal beheer van de Reeuwijkse plassen door alle belanghebbenden samen te brengen.
Website: binnenkort beschikbaar

Stichting veen

Stichting Verenigde Eigenaren En Natuurontwikkeling (Stichting VEEN) De in de tweede helft van de vorige eeuw toenemende recreatie zette de natuurwaarden in het plassengebied onder druk. Daarom traden de drie eigenarenverenigingen in het gebied en de voormalige gemeente Reeuwijk in 1997 met elkaar in overleg.

Zij sloten een convenant, waarin werd afgesproken om met elkaar voor behoud en herstel van de natuur- en cultuurhistorische waarden te zorgen, de recreatiedruk op de plassen te reguleren en het vaargedrag te controleren. Ook de georganiseerde watersport, verenigd in de Stichting Watersport en –recreatie Reeuwijkse Plassen (SWRP), onderschreef deze afspraken. De gemeente stelde in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) nieuwe regels voor het varen op. Daarin werd bepaald, dat het varen op de Reeuwijkse Plassen verboden is, tenzij men daarvoor een vaarontheffing bezit. De leges die daarvoor worden berekend, worden na aftrek van de kosten beschikbaar gesteld voor subsidies voor natuurherstel.

Om dit alles te realiseren werd in 1999 de Stichting VEEN (Verenigde Eigenaren En Natuurontwikkeling) opgericht. In het bestuur hebben vertegenwoordigers van de gemeente, de drie eigenarenverenigingen en de SWRP zitting. De voorzitter is onafhankelijk. Stichting VEEN verzorgt de uitgifte van de vaarontheffingen en beheert de netto opbrengst. Van dit geld worden projecten betaald die de natuur in het plassengebied ten goede komen. Website: www.stichtingveen.nl

Convenantoverleg
Namens de convenantpartners van Stichting VEEN voeren de voorzitters van de eigenarenverenigingen en SWRP per jaar twee- à driemaal overleg met de betreffende wethouder over actuele zaken, toekomstplannen en ontwikkelingen in en voor het plassengebied en daaruit voortvloeiend beleid en/of standpunten.

Handhavingsoverleg
Tweemaal per jaar vindt overleg plaats tussen twee bestuursleden van Stichting VEEN, de politie, de BOA’s, de burgemeester en de betreffende ambtenaar over resultaten, problemen, wensen en mogelijkheden met betrekking tot de handhaving in het kader van het systeem van vaarontheffingen.

Stichting Watersport en –recreatie Reeuwijkse Plassen (SWRP)

De SWRP is een samenwerkingsverband van een tiental verenigingen die zich bezighouden met watersport. Het doel van de SWRP is bevordering van de watersport (in georganiseerd verband) in het Reeuwijkse Plassengebied binnen de randvoorwaarden van veiligheid, leefbaarheid en ecologie/duurzaamheid. Website: https://swrp.nl

Stichting Natuurbeheer Reeuwijkse Plassen (SNR)

De SNR komt voort uit een particulier initiatief en heeft ten doel: het behoud en herstel van de natuurlijke status van oeverland en water in het Reeuwijkse plassengebied en al hetgeen dat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. SNR tracht niet alleen zelf oeverland en water te verwerven, maar ook oeverland en water in eigendom of erfpacht toebehorend aan dan wel in gebruik bij derden in beheer te nemen.

Stichting Aqua et Natura

De Stichting heeft ten doel: het behoud en herstel van de natuurlijke status van oeverland en water in het Reeuwijkse plassengebied en al hetgeen dat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Aqua et Natura tracht haar doel onder meer te bereiken door: – het herstellen van de natuurlijke oevervegetatie en bevorderen van rietvegetatie; – het aanleggen van golfbrekers; – het verwijderen van harde beschoeiingen en het bevorderen van natuurgetrouwe overgangen van water naar land.

Stichting Beheer Landschapselementen Reeuwijk (BLR)

BLR is in 2010 op verzoek van de voormalige gemeente Reeuwijk opgericht om eilanden en perceeltjes land (“landschapselementen”) van de gemeente in eigendom over te nemen en in stand te houden. De Stichting heeft als doel de landschapselementen in het Reeuwijkse plassengebied te onderhouden en te beheren met respect voor de natuurwaarden.

Website: www.stichtingblr.nl

Stichting Natuurbehoud Kerfwetering (SNK)

De particuliere eigenaar van een groot deel van de eilanden gelegen tussen plas Gravekoop en de Kerfwetering heeft deze strook oorspronkelijke legakkers ondergebracht in de Stichting Natuurbehoud Kerfwetering. In 2014 zijn de eilanden in samenwerking met Stichting VEEN en het Hoogheemraadschap van Rijnland hersteld en daarmee voor verder wegspoelen behoed. SNK draagt zorg voor het beheer van deze ook in cultuurhistorisch opzicht waardevolle eilanden.

Stichting Moeras

Om de belangen van de natuur en het landschap in het plassengebied te behartigen is Stichting Moeras opgericht. Moeras bestaat uit een aantal bezorgde bewoners uit het Reeuwijkse plassengebied, die zagen dat de natuurwaarden in de praktijk vaak het onderspit delven voor economische belangen. De Stichting kiest daarom uitsluitend voor het behouden van de natuur en de landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Moeras wil haar doel bereiken door te procederen tegen verleende vergunningen die indruisen tegen behoud van natuur en landschap in het Reeuwijkse plassengebied.

Website: www.moeras.org

Wildbeheereenheid Reeuwijk en omstreken (WBE Reeuwijk e.o.)

De WBE Reeuwijk e.o. is een zelfstandige vereniging met een gekozen bestuur. De leden zijn alle jachthouders met een jachtveld dat in het werkgebied van de WBE is gelegen (dit lidmaatschap is wettelijk verplicht). De WBE is als rechtspersoon in haar werkgebied onder meer verantwoordelijk voor het lokale wildbeheerplan, educatie over de jacht en het organiseren van tellingen in samenwerking met de leden. Het is het eerste aanspreekpunt bij vragen over de jacht in een bepaald gebied. De WBE richt zich nadrukkelijk op samenwerking met andere belanghebbenden rond natuur en natuurbeheer.

Website: https://wbereeuwijkenomstreken.nl

Visserijpool Reeuwijkse Plassen

De Visserijpool is een samenwerkingsverband tussen een aantal particuliere eigenaren in het Reeuwijkse plassengebied, beroepsvissers en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De bij de Visserijpool aangesloten particuliere eigenaren en beroepsvissers hebben de gemeente gemachtigd om voor hun water visvergunningen voor de hengelsport uit te geven. Deze vergunningen gelden ook voor het water van de gemeente. (Zie op de website van De Sluipwijkse Plassen het infodocument “Visrechten van de eigenaar in het Reeuwijkse Plassengebied” in het dossier “Visserij en jacht”.)

Coöperatie van Vissers De Schakel

De Schakel is een coöperatieve vereniging; de leden zijn eigenaren die hun perceel/percelen water met de bijbehorende visrechten in De Schakel hebben ingebracht. Het ministerie heeft de coöperatie, en daarmee zijn leden, bevoegd verklaard om te vissen met beroepsvistuigen.

(Zie op de website van De Sluipwijkse Plassen het infodocument “Visrechten van de eigenaar in het Reeuwijkse Plassengebied” in het dossier “Visserij en jacht”.)

Vereniging Het Keernet

Het Keernet is een vereniging, waarvan de leden (eigenaren) hun perceel/percelen water met de bijbehorende visrechten in Het Keernet hebben ingebracht. Het ministerie heeft de vereniging, en daarmee zijn leden, bevoegd verklaard om te vissen met beroepsvistuigen.

(Zie op de website van De Sluipwijkse Plassen het infodocument “Visrechten van de eigenaar in het Reeuwijkse Plassengebied” in het dossier “Visserij en jacht”.)

Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk (Ons Fonds)

Ons Fonds is het gezamenlijk initiatief van en voor ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk en de gemeente; het bundelt de krachten van de lokale ondernemersverenigingen om samen meer mogelijk te kunnen maken. Ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk dragen allen evenredig bij aan een verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) die de gemeente heft over niet-woningen.

De gemeente stort de opbrengst daarvan terug in Ons Fonds en stelt deze ter beschikking aan ondernemend Bodegraven-Reeuwijk (“trekkingsrecht”). De ondernemersverenigingen bepalen op basis van behoeften en kansen in gezamenlijk overleg aan welke initiatieven in hun “trekkingsgebied” de middelen uit Ons Fonds worden besteed.

Website: https://ons-fonds.nl

Ondernemersvereniging Elf Graven

Elf Graven maakt deel uit van Ons Fonds. Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gevestigde ondernemers en exploitanten van jachthavens, toerisme, horeca en recreatie. (Zie de website van Ons Fonds.)

Dorpsteam Sluipwijk

De gemeente wil zijn inwoners zo goed mogelijk betrokken houden bij de ontwikkelingen door dorpsoverleggen (dorpsteams). Het dorpsteam doet en werkt actief mee aan belangrijke thema’s van de gemeente (burgerparticipatie). De initiatieven dienen hierbij te komen vanuit het team zelf. Er zijn voor de teams wijkbudgetten beschikbaar. Er kan aanspraak worden gemaakt op dit budget, als een activiteit wordt georganiseerd die de leefbaarheid in de betrokken wijk/straat of het dorp vergroot.

Website: www.dorpenwijk.nl/sluipwijk

Groenalliantie Midden-Holland e.o. (recreatieschap)

In Groenalliantie Midden-Holland en omstreken werken de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard en Waddinxveen samen. Ze behartigen de belangen van natuur, landschap en openluchtrecreatie in de recreatiegebieden in en om de Reeuwijkse Plassen en in de Krimpenerwaard.

Het Algemeen Bestuur bestuurt Groenalliantie Midden-Holland, het Dagelijks Bestuur stuurt de dagelijkse aangelegenheden aan. Het Algemeen Bestuur bestaat uit leden die door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten worden aangewezen. De leden van het Dagelijks Bestuur worden aangewezen door het Algemeen Bestuur. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar, die van het dagelijks Bestuur zijn besloten. Website: www.heerlijkbuiten.nl/natuur-en-recreatieschappen/groen-alliantie-midden-holland

Overlegplatform Toekomst Reeuwijkse Plassen (OTRP)

In het Overlegplatform Toekomst Reeuwijkse Plassen hebben vertegenwoordigers van de provincie, het hoogheemraadschap, de gemeente, eigenaren, ondernemers, recreatie, landbouw, water- en natuurbeheerders, visserij en jacht zitting. Het is een overlegorgaan waarin alle partijen hun plannen en ideeën over de instandhouding en verbetering van de kwaliteit van het Reeuwijkse Plassengebied naar voren kunnen brengen. Het OTRP is geen besluitvormend orgaan.

Veenweide Convenant Gouwe Wiericke

Dit convenant is een samenwerkingsverband tussen de Provincie Zuid-Holland, een aantal gemeenten en waterschappen om de problemen rond het veenweidegebied gelegen tussen de Hollandse IJssel, de Meije en Gouwe integraal aan te pakken. De gemeenten die een grote rol spelen zijn: Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwkoop, Waddinxveen en Gouda. De betrokken waterschappen zijn het Hoogheemraadschap van Rijnland en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Tweemaal per jaar vindt een bestuurlijk overleg plaats over zaken met betrekking tot recreatie, natuur en economie in het oostelijk deel van de provincie. Voorafgaand aan het overleg wordt een aantal maatschappelijke partijen die in het gebied werkzaam zijn, uitgenodigd voor het uitwisselen van informatie en gedachten.

Website: www.veenweidengouwewiericke.nl

Vaarontheffing voor varen op de Reeuwijkse plassen

Op de Reeuwijkse Plassen geldt een vaarverbod voor alle vaartuigen (uitgezonderd surfplanken). Het gaat om alle dertien plassen, de verbindingen ertussen, enkele sloten, tochten en weteringen. Er mag op bepaalde delen gevaren worden met een geldige vaarontheffing. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van Stichting VEEN. Deze stichting is onder andere verantwoordelijk voor de uitgifte van vaarontheffingen.
Kijk op de website van Stichting VEEN voor meer informatie


Waterbeheer Reeuwijkse plassen

De waterkwaliteit en ecologie in de plassen is de afgelopen eeuw erg verslechterd. Het water is troebel geworden en daardoor zijn er nog maar weinig waterplanten. Hierdoor is ook de visstand niet in evenwicht. En in de zomer zijn er vaak blauwalgen, waardoor er regelmatig niet gezwommen kan worden.
Rijnland voert diverse projecten uit, die ook de komende jaren gezamenlijk zullen bijdragen aan het herstel van de waterkwaliteit en ecologie. Deze projecten zijn tot stand gekomen door nauw samen te werken met andere overheden en met de mensen die rond de plassen wonen, werken en recreëren.
Kijk op de website van Hoogheemraadschap van RijnlandOf Download de brochure van ‘werk in uitvoering’ van Rijnland