Jacht en Visserij

Visserij Het “Visstandbeheerplan Reeuwijkse Plassen 2017 – 2026” is opgesteld door de bij de visserij op de Reeuwijkse Plassen betrokken partijen. Met dit plan wordt hun visie gepresenteerd voor het visstandbeheer en het visserijgebruik. Doelstelling is onder meer het verkrijgen van een duurzame en voor de plassen kenmerkende visstand en het behouden en waar mogelijk verbeteren van een doelmatige visserij. … Read More

Legger Oppervlaktewateren 2018

De geactualiseerde legger van het Hoogheemraadschap van Rijnland lag ter inzage van 2 juli t/m 31 augustus 2018. De Sluipwijkse Plassen heeft op 23 augustus 2018 een zienswijze ingediend waarin onder meer de baggerproblematiek aangekaart. De reactie van het hoogheemraadschap op dit punt en de andere aangedragen zaken kunt u lezen in de “Reactie zienswijze legger 2018” van november 2018. … Read More

Natuurvriendelijke oevers

Een natuurvriendelijke oever (nvo) is een oever die naast een waterkerende functie nadrukkelijk een functie heeft voor de natuur in en om het water. Nvo’s dragen bij aan verbetering van de ecologische waterkwaliteit en de biodiversiteit. Informatie over welke typen nvo’s er zijn, hoe zij kunnen worden aangelegd, ingericht en onderhouden is te vinden in de brochure “Natuurvriendelijke oevers. Handreiking … Read More

Individuele Vrijwilligersprijs 2013 van Erkend talent

Op 17 oktober 2013 heeft het bestuur van De Sluipwijkse Plassen erelid Jan Kruijt voorgedragen voor de Individuele Vrijwilligersprijs 2013. Deze prijs is een initiatief van Erkend Talent destijds de vrijwilligerscentrale van de gemeente Bodegraven – Reeuwijk (nu SAM vrijwilligerscentrale). Jan werd genomineerd, maar de prijs ging helaas aan hem voorbij. Website Sam Vrijwilligerscentrale Share this Post

Rietkraag Vrijhoef

Op de Algemene Ledenvergadering van 30 mei 2013 is door een aantal leden gevraagd naar de status van de verrichte werkzaamheden aan de rietkraag en de landtong waar voorheen het Margrietfeest gehouden werd. Naar aanleiding van deze vragen heeft het bestuur een brief geschreven aan de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). Deze dienst voert voor de provincie en de gemeente taken uit … Read More

Peilbesluit Stein en Oukoop

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft in 2014 het peilbesluit van polders Stein en Oukoop herzien. Het ontwerp-peilbesluit voor de polders Stein en Oukoop en de bijbehorende stukken hebben ter inzage gelegen van 4 februari 2014 tot en met 18 maart 2014. De Sluipwijkse Plassen heeft een zienswijze ingediend. Aan de hierin genoemde bezwaren is door het hoogheemraadschap helaas geen gevolg … Read More

Bestemmingsplan Oukoop en Negenviertel

In 2013 is polder Oukoop en Negenviertel losgekoppeld van het bestemmingsplan voor het plassengebied. Het bestemmingsplan Polder Oukoop en Negenviertel is op 13 februari 2014 vastgesteld. Website Ruimtelijke Plannen Share this Post

Bestemmingsplan Recreatiepark Reeuwijkse Hout

Het plangebied van dit bestemmingsplan betreft het voormalige campingterrein aan de Oudeweg 9 en maakte een transformatie mogelijk naar een park met maximaal 300 recreatiewoningen en bijbehorende voorzieningen in een passende landschappelijke en natuurlijke omgeving. Het plan is opgesteld op basis van de ‘Visie Transformatie Camping Reeuwijkse Hout’, dat door de gemeenteraad op 26 september 2012 werd vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan … Read More

Toestaan bebouwing onbebouwde percelen

Ter voorbereiding van het huidige bestemmingsplan werd een klankbordgroep ingesteld met vertegenwoordigers uit alle geledingen, waaronder de 3 eigenarenverenigingen (De Sluipwijkse Plassen, de Vereniging van Watereigenaren en Rechthebbende gebruikers (VWR) en Natuurbehoud Plas ’s-Gravenkoop). Doel was de gemeente oplossingen te bieden (in de vorm van een advies) voor een aantal knelpunten in het bestemmingsplan. Eén van de knelpunten was, dat … Read More

Bestemmingsplan Plassengebied

De uitgangspunten uit de gebiedsvisie en het besluit van juli 2012 zijn vertaald in het Voorontwerpbestemmingsplan Plassengebied. Dit lag van 7 maart t/m 17 april 2013 ter inzage. Gedurende de inzagetermijn kon een inspraakreactie worden ingediend, hetgeen De Sluipwijkse Plassen heeft gedaan. Op 25 juli 2014 is deze inspraakreactie beantwoord. In de “beantwoording inspraakreactie” is vanaf pagina 30 het antwoord … Read More