Jacht en Visserij

Visserij Het “Visstandbeheerplan Reeuwijkse Plassen 2017 – 2026” is opgesteld door de bij de visserij op de Reeuwijkse Plassen betrokken partijen. Met dit plan wordt hun visie gepresenteerd voor het visstandbeheer en het visserijgebruik. Doelstelling is onder meer het verkrijgen van een duurzame en voor de plassen kenmerkende visstand en het behouden en waar mogelijk verbeteren van een doelmatige visserij. … Read More

Legger Oppervlaktewateren 2018

De geactualiseerde legger van het Hoogheemraadschap van Rijnland lag ter inzage van 2 juli t/m 31 augustus 2018. De Sluipwijkse Plassen heeft op 23 augustus 2018 een zienswijze ingediend waarin onder meer de baggerproblematiek aangekaart. De reactie van het hoogheemraadschap op dit punt en de andere aangedragen zaken kunt u lezen in de “Reactie zienswijze legger 2018” van november 2018. … Read More

Bestemmingsplan Recreatiepark Reeuwijkse Hout

Het plangebied van dit bestemmingsplan betreft het voormalige campingterrein aan de Oudeweg 9 en maakte een transformatie mogelijk naar een park met maximaal 300 recreatiewoningen en bijbehorende voorzieningen in een passende landschappelijke en natuurlijke omgeving. Het plan is opgesteld op basis van de ‘Visie Transformatie Camping Reeuwijkse Hout’, dat door de gemeenteraad op 26 september 2012 werd vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan … Read More

Peilbesluit Stein en Oukoop

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft in 2014 het peilbesluit van polders Stein en Oukoop herzien. Het ontwerp-peilbesluit voor de polders Stein en Oukoop en de bijbehorende stukken hebben ter inzage gelegen van 4 februari 2014 tot en met 18 maart 2014. De Sluipwijkse Plassen heeft een zienswijze ingediend. Aan de hierin genoemde bezwaren is door het hoogheemraadschap helaas geen gevolg … Read More

Toestaan bebouwing onbebouwde percelen

Ter voorbereiding van het huidige bestemmingsplan werd een klankbordgroep ingesteld met vertegenwoordigers uit alle geledingen, waaronder de 3 eigenarenverenigingen (De Sluipwijkse Plassen, de Vereniging van Watereigenaren en Rechthebbende gebruikers (VWR) en Natuurbehoud Plas ’s-Gravenkoop). Doel was de gemeente oplossingen te bieden (in de vorm van een advies) voor een aantal knelpunten in het bestemmingsplan. Eén van de knelpunten was, dat … Read More

Structuurvisie 2013-2020

In het coalitieakkoord “Samen Aanpakken!” van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk staat, dat de gemeente op basis van de afzonderlijke structuurvisies van de voormalige gemeenten Bodegraven en Reeuwijk, een integrale en samenhangende visie op de ruimtelijke ontwikkelingen wil opstellen. Om dat te bereiken is de bestaande Structuurvisie van de gemeente Reeuwijk (2009) in 2013 qua systematiek afgestemd op de bestaande Structuurvisie Bodegraven … Read More