DOEL VAN DE VERENIGING

Eigenarenvereniging De Sluipwijkse Plassen streeft ernaar door gesprekken met andere belanghebbenden te komen tot een evenwichtig beheer van het plassengebied. Daarbij staat het belang van de eigenaar voorop, niet vanuit het eigendom op zich, maar vanuit de overtuiging dat bij de diverse ontwikkelingen juist de betrokkenheid die uit het eigendom voortvloeit, de beste garantie biedt voor een duurzaam beheer.

LID WORDEN

Wilt u ook lid worden en zo uw belangen behartigen?

Aanmelden

Wat doet de vereniging?

 • Opkomen voor het belang van eigenaren met water en/of grond.
 • Opkomen voor het plassengebied (plassen met omliggende polders, ex Broekvelden/Vettenbroek, de “Surfplas”).
 • Samen sta je sterk en heb je meer macht.

Hoe doet de vereniging dat?

 • Geven van informatie en advies aan leden over zaken die hun belangen raken, bijvoorbeeld: recht en regelgeving inzake jacht, visserij, ruimtelijke ordening, natuurbeheer, recreatie, etc.
 • Het voeren van effectief overleg met gemeente, provincie, hoogheemraadschap en andere belanghebbenden (vertegenwoordigingen van ondernemers, landbouw, natuur etc.) in het plassengebied.

Belangrijkste uitdagingen voor de komende vier jaar (Top 7)

 • Beheer & onderhoud natuurherstel en natuurvriendelijke oevers (nvo’s) in samenspraak met Stichting VEEN.
 • Voorlichting aan eigenaren (infodocument visserij en jacht).
 • Visserij beheerplan realiseren en handhaven.
 • Jacht beheerplan realiseren en handhaven.
 • Beheersing recreatiedruk (bijvoorbeeld bij keuze externe vaarverbinding plassengebied).
 • Beheersing verkeersdruk in samenwerking met het wijkteam Sluipwijk.
 • Baggerproblematiek.
 • Bodemproblematiek.
 • Realiseren van volwaardig internet.

Wat is gerealiseerd?

 • Deelname aan de Begeleidingsgroep Maatregelen Reeuwijkse Plassen van Rijnland (overleg over maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit).
 • Participatie in: Stichting VEEN, Convenantoverleg (overleg bestuur van Stichting VEEN en gemeente), Overleg Platform Toekomst Reeuwijkse Plassen (OTRP).
 • Besteding opbrengst vaarontheffingen en verdeling subsidiegelden voor Natuurherstelprojecten van watereigenaren, bijvoorbeeld realisatie Kerfwetering, projecten natuurvriendelijke oevers (NVO’s).
 • Meer/beter toezicht en handhaving binnen het gebied (BOA met eigen boot).
 • Deelname aan de Klankbordgroep Bestemmingsplan Plassengebied.
 • Bij het landinrichtingsplan Driebruggen is voorkomen, dat de bermen aan de Twaalfmorgen en de Lecksdijk, als ook de Put van Kruijt, werden onteigend.

Belangenbehartiging

Wilt u weten waar de vereniging druk doende mee is (geweest)? Kijk dan bij de dossiers.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging is uitsluitend toegankelijk voor particuliere eigenaren (en rechtspersonen) met land en/of water in het Reeuwijkse Plassengebied, de polders Oukoop, Negenviertel en Stein-Noord.

Omdat het eigendom de basis vormt voor het lidmaatschap, legt degene die veel bezit heeft in het gebied meer gewicht in de schaal. De grootte van het eigendom is dan ook bepalend voor het aantal stemmen dat een lid in de ledenvergadering kan uitbrengen en regelt tevens de contributiebijdrage.

De Sluipwijkse Plassen is aangesloten bij de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), de landelijke organisatie voor behartiging van belangen van particuliere eigenaren met grond en/of water.

Let op: Bij aanmelding is een kopie van een eigendomsbewijs nodig. U kunt deze via het aanmeldformulier uploaden.

Donateur / SPONSOR

Degene die geen eigenaar is en achter het streven van De Sluipwijkse Plassen staat, is van harte welkom als donateur of sponsor. U ontvangt dan de jaarstukken, waaronder het jaarverslag met daarin het reilen en zeilen van de vereniging, hetgeen in het gebied speelt en op welke wijze De Sluipwijkse Plassen daar een rol in speelt, alsmede verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen.

Contributie
0 tot 1 ha € 45,00 1 stem
1 tot 2 ha € 55,00 2 stemmen
2 tot 4 ha € 65,00 3 stemmen
4 tot 7 ha € 75,00 4 stemmen
7 tot 11 ha € 85,00 5 stemmen
11 tot 16 ha € 95,00 6 stemmen
16 tot 22 ha € 105,00 7 stemmen
22 tot 31 ha € 115,00 8 stemmen
31 tot 40 ha € 125,00 9 stemmen
40 en meer ha € 135,00 10 stemmen

Eenmalige bijdrage bij aanmelding: € 10,00.

Bijdrage donateur/sponsor per jaar: € 20,00 (minimaal).

LID WORDEN?

Meld je aan!

DONATEUR WORDEN?

Ondersteun ons!